سنجش میزان رضایت مندی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی (ارائه مدل اندازه گیری)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با هدف سنجش میزان رضایت مندی از شغل در بین کارکنان شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در سال[1] 1394 صورت گرفت.6 در این تحقیق 232 نفر از کارکنان شرکت برق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین 8 شهرستان پر جمعیت استان آذربایجان شرقی انتخاب شد. ابتدا ابعاد مختلف سنجش رضایت مندی از شغل از پیشینه نظری و تجربی موجود استخراج و در قالب 8 بعد طبقه بندی شد. سپس با استفاده از روش الگوی معادلات ساختاری مدل اندازه گیری تحقیق طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که: 1. نیکویی برازش مدل اندازه گیری تحقیق در حد مطلوبی است و روایی سازه ای مقیاس اندازه گیری تا حد زیادی تایید شد. هم چنین نتایج ضریب همبستگی فای (φ) نشان داد که همبستگی دو سویه مثبت بین ابعاد مختلف رضایت از شغل وجود دارد. 2. نگرش پاسخگویان نسبت به ابعاد رضایت مندی ازشغل به طور میانگین درحد بالایی است و بیشترین میزان رضایت به ترتیب مربوط به ابعاد احساس افتخار (7/84) درصد و آموزش کارکنان (8/74) درصد می باشد. 3. مقایسه نتایج شهرستانی نشان داد که میانگین نمره رضایت مندی از شغل در بین تمامی شهرستان های مورد مطالعه در سطح بالایی می باشد و تفاوت میانگین مشاهده شده در میزان رضایت مندی از شغل در بین شهرستان های مورد مطالعه معنادار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2347042 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.