تاثیر ادراکات اخلاقی بر قصد خرید با نقش هویت پذیری مصرف کننده از سازمان و اعتماد به برند (مورد مطالعه: مشتریان تلفن همراه سامسونگ)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

دامنه مصرف گرایی اخلاقی از مرزهای فرهنگی فراتر رفته و در نتیجه کیفیت، قیمت، رفتار اجتماعی، نوآوری و دیدگاه های اخلاقی باعث انتخاب مصرف کننده می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ادراکات اخلاقی بر قصد خرید با نقش هویت پذیری مصرف کننده از سازمان و اعتماد به برند است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ماهیت توصیفی- پیمایشی دارد. جامعه آماری آن شامل کیله مشتریان شرکت سامسونگ در شهر تهران است که از این جامعه به روش نمونه گیری غیر احتمالی 384 نفر انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسش نامه (جاود و همکاران، 2019) جمع آوری شد. روایی پرسش نامه به روش ظاهری و محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به تایید رسید. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افراز اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. یافته ها نشان داد ادراکات اخلاقی بر قصد خرید با نقش هویت پذیری مصرف کننده از سازمان و اعتماد به برند تاثیر معنادار دارد. هویت پذیری مصرف کننده از سازمان و اعتماد به برند بر قصد خرید تاثیر معنادار دارند. تاثیر ادراک اخلاقی بر هویت پذیری مصرف کننده از سازمان و اعتماد به برند به طور قابل توجهی توسط جنسیت، قدمت مشتری، تحصیلات و محل سکونت تعدیل شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2347446 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!