نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی بود. شرکت کنندگان این پژوهش 280 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه قم که در سال تحصیلی97-96 مشغول به تحصیل بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه هوش معنوی عبداله زاده و همکاران و پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در بخش آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، جداول فراوانی و در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و استفاده از شیوه آماری تحلیل مسیر بر اساس مدل بارون و کنی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد متغیر هوش معنوی با رضایت زناشویی (473/0) رابطه معنادار دارد.همچنین هوش معنوی با انعطاف پذیری شناختی (534/0) رابطه معنادار دارد.متغیر انعطاف پذیری شناختی با رضایت زناشویی (453/0) رابطه معنادار دارد و انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین هوش معنوی و رضایت مندی زناشویی نقش میانجی جزیی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2348947 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!