بررسی موانع تسهیم دانش در بین معلمان کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقاله با هدف شناسایی موانع تسهیم دانش بین معلمان کشور به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. جمع آوری داده ها با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته و معیار اشباع نظری بین 11 نفر از معلمانی که دارای خلاقیت در امر تدریس بودند انجام شد. همه مصاحبه ها با تکنیک هفت مرحله کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها شامل 49 کد مفهومی بود که در سه مفهوم اصلی با مفاهیم فرعی دسته بندی گردید. مفاهیم اصلی شامل: بعد فرهنگی (با چهار مفهوم فرعی ناباوری تسهیم دانش با 5 کد مفهومی، بی اعتمادی با 4 کد مفهومی، عدم پویایی در یادگیری با 5 کد مفهومی و حاکمیت فرهنگ بسته با 5 کد مفهومی به دست آمد).  بعد ارتباطی (با مفاهیم فرعی ضعف در عوامل زمینه ساز تسهیم دانش با 5 کد مفهومی، مشکلات رسانه های آموزشی با 8 کدمفهومی و بی توجهی به سرمایه های فکری سازمان با 6 کد مفهومی به دست آمد). فقدان رهبری حمایتی با مفاهیم فرعی ضعف در ارزشیابی سالانه معلمان با 4 کد مفهومی و سوء مدیریت با 6 کد مفهومی به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع تسهیم دانش در بین معلمان متاثر از برخی ویژگی های فرهنگی  نظیر عدم توجه به اثر بخشی تسهیم دانش در آموزش، بی اعتمادی، کاستی های موجود در روند یادگیری و حاکمیت فرهنگ بسته می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
204 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2349410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!