تبیین رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس مقطع ابتدایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر  با هدف بررسی رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان گرمی انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمی به تعداد 180 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول  تعیین حجم نمونه مورگان، نمونه ای به تعداد 145 نفر انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. برای سنجش متغیر رهبری دانش از پرسشنامه ویتالا3 2004))، و متغیر سرمایه فکری  از الگوی بونتیس استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان، و پایایی با روش آلفای کرنباخ محاسبه و برای رهبری دانش پایایی 0/95 و سرمایه فکری پایایی 0/88 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، T تک نمونه ای، و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضع موجود رهبری دانش و سرمایه فکری بالاتر از متوسط است و مولفه های رهبری دانش)گرایش به یادگیری، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرایند یادگیری فردی وگروهی) با سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و از میان مولفه های رهبری دانش،فقط مولفه گرایش به یادگیری، پیش بینی کننده معنی دار سرمایه فکری می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
213 تا 223
لینک کوتاه:
magiran.com/p2349670 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!