بررسی رابطه مدیریت دانش و بهره وری سازمان با نقش واسطه ای نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از ضرورتهای مدیریت سازمانی، افزایش بهره وری سازمان، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه، با هدف دست یابی به حداکثر بازدهی است. در این زمینه شیوه های مختلفی از جمله طرح روش های نوین مدیریتی و نوآوری های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره وری با نقش واسطه ای نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان است. که با روش تمام شماری،  از 200 پرسشنامه توزیع شده، 195 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش جوزف حداد، بهره وری مورجسون و هامفری و نوآوری وانگ و احمد بود که روایی با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن به ترتیب 0/96 ، 0/94 ، و 0/93 محاسبه گردید. تحلیل داده های پرسشنامه ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج یافته ها نشان داد که بین مدیریت دانش و افزایش بهره وری سازمانی با اثر کل  بالاتر از 0/4 رابطه معنادار وجود دارد. از طرفی، مولفه نوآوری با ضریب همبستگی 0.712 نقش واسطه ای قابل قبولی در افزایش بهره وری اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
225 تا 235
لینک کوتاه:
magiran.com/p2349671 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!