بررسی توان برخی جدایه های باکتریایی به منظور مهار زیستی بیماری لکه زاویه ای باکتریایی خیار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

باکتری های محرک رشد گیاهان با داشتن توان بالا در جهت افزایش زیست توده و کنترل بیماری های گیاهی، می توانند جانشین مناسبی برای سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی باشند. به منظور بررسی مهار زیستی Pseudomonas syringae pv. lachrymans عامل بیماری لکه زاویه ای خیار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه ، از باکتری های جداسازی شده از خاک ریزوسفر خیار به همراه تعدادی از نمونه های مجموعه باکتری های گروه گیاه پزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان استفاده شد. بعد از غربالگری آزمایشگاهی، چهار جدایه که دارای توان ایجاد هاله بازدارنده بودند برای بررسی های بعدی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه انتخاب شدند. خصوصیات مهار زیستی جدایه ها مانند تولید متابولیت های ثانویه و بعضی از ویژگی های تحریک کنندگی رشد در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی های گلخانه ای، توان جدایه های باکتریایی در کنترل بیماری از طریق ممانعت در ایجاد علایم با تعیین سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری و افزایش زیست توده گیاه خیار با بررسی شاخص های رشدی مطالعه شد. نتایج بررسی گلخانه ای نشان داد که جدایه Pseudomonas fluorescens VRPF 54 کارآیی مناسبی در مهار زیستی بیماری داشت. در شرایط گلخانه، این جدایه به تنهایی و توام با بیمارگر به طور معنی داری باعث افزایش زیست توده و کنترل بیماری لکه زاویه ای خیار گردید. پس از انتخاب این جدایه، برخی از ویژگی های آنتاگونیستی، خصوصیات بیوشیمیایی و شناسایی مولکولی آن در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از اندازه گیری آنزیم های پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز، فنیل آلانین آمونیالیاز، پلی فنل اکسیداز و محتوی فنل کل روند افزایشی را نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350338 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.