مطالعه کنترل بیولوژیک سرمازدگی پسته، با استفاده از باکتری های اپی فیت ضدهسته یخ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تنش سرمازدگی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و درمنطقه کرمان، گیاه پسته است. با توجه به ارزش اقتصادی پسته، مطالعه مدیریت سرمازدگی این محصول بسیار ضروری است. یکی از روش های جدید مدیریت سرمازدگی، به کارگیری باکتری های ضدهسته یخ ساکن سطح گیاهان، ازجمله پسته است. برخی از این باکتری ها‎ی اپیفیت می توانند تولید پروتئین‎های ضدهسته یخ نموده که با مولکول های آب در کریستال یخ ترکیب شده و از ایجاد کریستال های یخ بزرگتر جلوگیری کند. در این مطالعه توان ضدیخی 100جدایه باکتری اپیفیت درختان پسته، بررسی شد که از این تعداد، چهار جدایه مانع از یخ زدگی، درون لوله آزمایش در آزمون هسته یخ شدند. همچنین این جدایه ها‎ مانع از سرمازدگی گیاهچه‎های گندم تیمار شده با جدایه هسته یخ در شرایط سرما شدند. این جدایه ها براساس نتایج آزمون‏های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. با استفاده از جفت آغازگرهای 63f و 1387r در واکنش زنجیره ای پلیمراز، بخشی از ناحیه 16SrDNA، تکثیر و توالی‏یابی شد. توالی های به‎دست آمده با استفاده از نرم افزار بلاست در بانک ژن، با توالی های موجود در این پایگاه مقایسه و میزان شباهت تعیین گردید. نتایج نشان داد جدایه ها‎ی ضد هسته یخ متعلق به چهار جنس بودند. بر اساس مقایسه بخشی از توالی 16S rDNA، این جدایه ها‎ شباهت بالای 99 درصد به گونه‎های,Pseudomonas sp., Escherichia fergusonii Erwinia iniectaوSerratia sp. نشان دادند. توالی‎های مزبور در بانک ژن به ترتیب با کدهای شاخص MH704448، MH704263 ،MH703583، MH703535ثبت شد. بدیهی است این مطالعه می تواند افق جدیدی را در امر مدیریت خسارت سرمازدگی روی محصولات کشاورزی پدید آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
173 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350341 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.