طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طراحی شبکه توزیع از جمله اقدامات مهمی است که باید توسط مدیریت زنجیره تامین اتخاذ شود. تصمیمات مرتبط با طراحی شبکه توزیع همواره در شرایط وقوع ریسک های مختلف و به ویژه عدم قطعیت اتخاذ می شوند، از این رو نیاز است که روشی نظام مند به منظور مقابله با چنین ریسک هایی به کار گرفته شود. در این پژوهش یک شبکه توزیع رو به جلو و پنج سطحی با هدف حداقل کردن هزینه های کل، مجموع اثرات زیست محیطی و برقراری عدالت اجتماعی از طریق حداقل کردن حداکثر کمبود محصولات در مناطق مشتری در نظر گرفته شده است. همچنین مساله تحت شرایط عدم قطعیت فازی مدلسازی شده است که نتایج خروجی حاصل از حل هر دو مدل قطعی و غیرقطعی مقایسه شده اند. لازم به ذکر است که روش برنامه ریزی استوار امکانی به منظور مقابله با عدم قطعیت به کار گرفته شده است. در مدل استوار ارایه شده پارامترها به صورت اعداد فازی در نظر گرفته شده اند و همچنین سطوح اطمینان بهینه نیز به کمک روش بهینه سازی استوار تعیین شده اند. از سوی دیگر به منظور کسب اطمینان از عملکرد و اعتبار مدل ارایه شده، یک مطالعه موردی بر مبنای دنیای واقعی به مدل ریاضی اعمال شده است و نتایج با خروجی های حاصل از شبیه سازی مساله مقایسه شدند. نتایج حاکی از این است که در نظر گرفتن عدم قطعیت در شبکه توزیع در کوتاه مدت منجر به افزایش هزینه ها می گردد اما در طولانی مدت سبب افزایش آمادگی شبکه توزیع در برابر ریسک ها و کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های مواجهه با ریسک، فروش از دست رفته و نگهداری از موجودی می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350763 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!