بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد نوآورانه ساخت خودرو (مورد مطالعه: شر کت سایپا)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش تعیین تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد نوآورانه در شرکت خودروسازی سایپا می باشد. این پژوهش از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و با استفاده از متد توصیفی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است که ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است.جامعه آماری در این پژوهش مدیران شرکت خودروسازی سایپا می باشد. حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش از جدول مورگان استفاده شده است. بدین ترتیب که از 80 نفری که در این زمینه تشخیص داده شده اند، 66 نفر به عنوان نمونه حاصل به سوالات پاسخ دادند. تعداد 66 نفر تعیین شدند. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارsmartpls به بررسی فرضیات پرداخته شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که شایستگی مدیران بر نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری تاثیر مثبتی دارد ولی شایستگی مدیران تاثیر مثبتی بر نوآوری سازمانی ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350775 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!