بررسی تاثیر سیستمی موانع و چالش های مطالعات میان رشته ای با استفاده از روش دیمتل خاکستری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر گرایش به سمت رشته های میان رشته ای شدت بیشتری یافته است. اما نیاز است تا به بررسی موانع پیش روی اینگونه رشته ها و مطالعات پرداخته گردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی نظام جامع چالش ها و موانع پیش روی مطالعات میان رشته ای است. در این مطالعه با استفاده از روش دیمتل خاکستری به عنوان یک روش سیستمی به بررسی تاثیرات و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار اقدام شده است. نه دسته عامل اساسی در این زمینه مورد توجه و احصا قرار گرفت. ضمن ارایه مدل سیستمی نحوه عملکرد عوامل نقشه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل رسم گردید. در این مطالعه نشان داده شد که عوامل سازمانی، فرهنگی- اجتماعی و علمی و آکادمیک بیشترین تاثیرات را در سیستم داشته اند. در انتها در قسمت نتیجه گیری پیشنهاداتی برای رفع و کاهش اثر این چالش ها ارایه شد که نشان داد سیاستگذاری و توجه بیشتر به این حوزه به شدت مورد نیاز است.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350779 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!