محاسبات آسیب تابشی و تنش عملکردی بر روی محفظه فشار رآکتور WWER-1000 و آنالیز حساسیت مقادیر محاسبه شده نسبت به نوع طیف نوترون بر روی جداره محفظه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

محاسبات آسیب ناشی از تابش نوترون برای تخمین طول عمر تاسیسات هسته ای بسیار حایز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی حساسیت میزان آسیب نسبت به طیف نوترون در ناحیه بیشینه شار از محفظه فشار می باشد. محاسبات آسیب تابشی برای سه ساختار گروه بندی انرژی مختلف در ناحیه بیشینه شار توسط کدهای SPECOMP و SPECTER صورت گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی کد SPECTER و مقادیر به دست آمده از استاندارد ASTM E-693، برای سه ساختار گروه بندی انرژی WIMS، CINDER و OPENMC در ضخامت یک چهارم محفظه فشار، میزان اختلاف محاسبات به ترتیب 4-10×25/0، 4-10×75/0 و 4-10×74/1 به دست آمده است. بنابراین گروه بندی انرژی WIMS با اختلاف 4-10×25/0، میزان آسیب دقیق تری در ضخامت یک چهارم محفظه فشار رآکتور WWER 1000 را به دست می دهد. در ضخامت سه چهارم محفظه فشار (با توجه به تغییر ترکیبات ماده محفظه فشار)، میزان اختلاف محاسبات به ترتیب برابر با 4-10×43/0، 4-10×52/0و 4-10×86/1 می باشد. بنابراین در ضخامت سه چهارم محفظه فشار نیز گروه بندی انرژی WIMS با کم ترین اختلاف نسبت به مقدار استاندارد ASTM E-693 (4-10×43/0)، دقیق ترین آسیب را نسبت به دو طیف دیگر محاسبه می کند. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت محاسبات آسیب در ضخامت های مختلف گویای این واقعیت است که محاسبات آسیب نسبت به تعداد گروه انرژی نوترون بسیار حساس است و با افزایش گروه انرژی، اختلاف بین مقادیر آسیب با مقدار استاندارد ASTM E-693 کاهش یافته است. با توجه به نتایج آسیب برای ضخامت یک چهارم، میزان تنش عملکردی به وجود آمده توسط گروه بندی انرژی WIMS در مدت زمان 1، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 سال کارکرد رآکتور WWER 1000 محاسبه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2350789 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!