طراحی و تبیین مدل ارتقای کارآمدی منابع انسانی بر اساس مولفه های آمایش سرزمین (مورد مطالعه: موسسات آموزش عالی فنی، کشاورزی و علوم دریایی دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل ارتقای کارآمدی منابع انسانی بر اساس مولفه های آمایش سرزمین بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع آمیخته اکتشافی بوده است .جامعه آماری شامل کارکنان و کارشناسان دانشکده و آموزشکده های فنی، علوم دریایی و کشاورزی دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران در سال 1398 به تعداد 1800 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 317 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شد، ابزارهای اندازه گیری از دو پرسشنامه محقق ساخته، شامل کارآمدی منابع انسانی و آمایش سرزمین بود. که ضریب پایایی آنها در جامعه مورد مطالعه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای کارآمدی منابع انسانی 87/0 و آمایش سرزمین برابر با 79/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزارهای Excel ،Spss و Amos انجام شد. نتایج نشان داد، که 80 درصد آمایش سرزمین دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران به ابعاد آموزشی (8 مولفه)، سازمانی (12مولفه)، فردی (13 مولفه)، حرفه ای (16 مولفه)، اخلاقی (9 مولفه)، اجتماعی و فرهنگی (6 مولفه)، راهبردها (8 مولفه)، آسیب ها (8 مولفه) وابسته است. که هر کدام از مولفه ها و ابعاد آن ها در حد قابل قبولی (بالاتر از 96/1%) هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
199 تا 217
لینک کوتاه:
magiran.com/p2351003 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!