معرفی لاین جدید SRL-93-4، کلزا، زودرس مناسب برای تاریخ کاشت های تاخیری و مناطق با فصل رشد کوتاه در اقلیم گرم شمال و جنوب کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

لاین امیدبخش کلزای بهاره SRL-93-4 با رقم شاهد دلگان در شرایط زارعین سیستان در دو روستای قاسم آباد و حسین آبادی از توابع شهرستان های زابل و زهک در دهه اول آبان با دستگاه خطی کار کشت و از نظر عملکرد دانه و زودرسی ارزیابی شدند. بر اساس آزمون t، بین لاین جدید SRL-93-4 و رقم شاهد دلگان از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی دار نبود اما از جهت زودرسی میان آنها تفاوت وجود داشت. میانگین تولید دانه در رقم شاهد دلگان نسبت به لاین جدید بالاتر بود اما از لحاظ زودرسی لاین SRL-93-4 نسبت به رقم دلگان 13 روز از نظر گلدهی زود گل ده تر و 8 روز از نظر تعداد روز تا رسیدگی زودرس تر بود. زودرسی این لاین می تواند بعنوان یک مکانیسم و ویژگی مناسب برای توصیه آن در کشت های تاخیری و در مناطقی با فصل رشد کوتاه و نیز در اقلیم گرم و شمال جهت فرار از تنش خشکی و گرمای آخر فصل باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2351284 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!