تاثیر اشعه فرا بنفش بر سرعت تجزیه و حذف آفتکش های متاسیستوکس و فنیتروتیون از محصول پسته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی کشور است که حدود 81 درصد از درآمد های غیر نفتی کشور به آن اختصاص دارد.در این تحقیق تجزیه دو افتکش متاسیستوکس و فنیتروتیون، به وسیله اشعه ماورای بنفش مورد بررسی قرار گرفت.این دو آفتکش به طور معمول با طیف وسیعی در باغات پسته کشور مورد استفاده قرار می گیرند.یکی از عمده ترین وظایف کشاورزی و گیاهپزشکی، تولید محصولاتی ایمن است، که میزان باقیمانده آفتکشها در آن ها کمتر از سطح MRL باشد.هدف این تحقیق بررسی تاثیر تشعشعات uv به همراه عامل فتوکاتالسیتی دی اکسید تیتانیوم و پراکسید هیدروژن بر تجزیه این دو سم در محصول پسته بود. تعیین باقیمانده موجود در نمونه ها با روش استخراج LLE و اندازه گیری با دستگاه GC-MS انجام شد.زمانهای آزمایش 30،60،120 و 300 دقیقه در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد بیشترین درصد تجزیه آفتکشها مربوط به سم متاسیستوکس و تحت تاثیر UV/H2O2  و به میزان 5/38% بود.زمان بهینه در کلیه آزمایشات 300 دقیقه تعیین شد.اشعه UV به تنهایی در زمان 300 دقیقه روی سموم متاسیستوکس و فنیتروتیون در محصول پسته  باعث کاهش سم به ترتیب به میزان  2/24و1/17% شد.آزمایشات نشان داد که تجزیه سموم مورد مطالعه با استفاده از تابش اشعه ماوراء بنفش امکان پذیر است و اثر مخرب UV در ساختارهای مواد شیمیایی در آزمایشات اثبات شد.بنابراین تشعشعاتUV در یک دوز مشخص قادر به برطرف نمودن باقی مانده سموم از پسته می باشد.تلفیق عوامل UV، پراکسید هیدروژن و دی اکسید تیتانیوم به نحو موثرتری قادر به زدودن آلودگی از محصولات کشاورزی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!