مطالعه عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی از طریق سقف شیشه ای در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی از طریق سقف شیشه ای در کارکنان زن ادارات کل ورزش و جوانان فارس بود. این پژوهش از نوع تحلیلی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 144نفر از کارکنان زن ادارات کل ورش و جوانان فارس بود که از آنها 132 نفر به روش نمونه گیری کل شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه های عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن1993)، توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر1995) و سقف شیشه ای(احمدی 1394) بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی می توانند پیش بین خوبی برای توانمندسازی روانشناختی آزمودنی ها باشد. کلید واژگان : توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی،سقف شیشه ای.یشه ای(احمدی 1394) بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی می توانند پیش بین خوبی برای توانمندسازی روانشناختی آزمودنی ها باشد. 

زبان:
فارسی
صفحات:
161 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352962 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!