نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین تعارض سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع متوسطه شهر باشت با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای بود. روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی علی بود. جامعه آماری در این مطالعه، کلیه معلمان شهرستان باشت (488 نفر) بوده و با استفاده از جدول مورگان 215 نفر بعنون نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای بود. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1988)، پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002) و پرسشنامه تعارضات سازمانی صفری (1393) استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داده بین تعارض سازمانی، اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه معناداری داشته و همچنین نتایج الگوسازی معادلات ساختاری نشان داده است که اخلاق حرفه ای در رابطه بین تعارض سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان مقطع متوسطه شهر باشت، نقش واسطه ای دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
167 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352963 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!