تحلیل تاثیر بدبینی سازمانی بر کیفیت ارائه خدمات با نقش میانجیگری رضایت شغلی و نقش تعدیل گر هویت سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

مطالعه حاظر با هدف تحلیل تاثیر بدبینی سازمانی بر کیفیت ارایه خدمات با نقش میانجی گری رضایت شغلی و نقش تعدیل گر هویت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت همدان انجام گرفته است.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد

پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت بیمه سلامت همدان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 188 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر 0.786 برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری، نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه 2 بهره گرفته شد.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد در اداره کل بیمه سلامت همدان بدبینی سازمانی بر کیفیت ارایه خدمات، بدبینی سازمانی بر رضایت شغلی؛ رضایت شغلی بر کیفیت ارایه خدمات ؛ هویت سازمانی بر کیفیت ارایه خدمات به طور معنی دار تاثیر دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
179 تا 192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352964 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!