ارزیابی مدل بلوغ مدیریت دانش در سازمان های فرهنگی (موردمطالعه: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش به روش کمی در سازمان فرهنگی شهرداری تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که درگیر مبحث مدیریت دانش هستند تشکیل می‌دهند که حدودا 300 پرسنل می‌شود. در این تحقیق، جهت نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این تحقیق از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد؛ با قرار دادن اعداد در فرمول کوکران، حجم نمونه، 169 نفر تعیین گردید. محقق با استفاده از روش معادلات ساختاری به ارزیابی مدل بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌های فرهنگی دست‌یافته است. مقوله‌های شناسایی شده در قالب ابعاد شش گانه الگوی پارادایمی به صورت شرایط علی (4 مقوله)، مقوله محوری یعنی مدل بلوغ مدیریت دانش، راهبردها (5 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (4 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند. سپس براساس این ابعاد شش گانه الگوی پارادایمی، الگوی مفهومی پژوهش تدوین شد. نتایج تحقیق نشان داد شرایط علی ، شرایط زمینه‌ای ، شرایط مداخله‌گر بر راهبردها اثرگذار است و راهبردها بر پیامدها اثرگذار است. همچنین شرایط زمینه‌ای بر مقوله محوری بلوغ مدیریت دانش اثرگذار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
207 تا 224
لینک کوتاه:
magiran.com/p2352966 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!