المبادئ التربویه للمقاومه فی القرآن الکریم والبحث فی مصادیقها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اولی النظام التربوی فی الإسلام - بالاستناد إلی القرآن الکریم - الحیاه الفردیه والاجتماعیه لافراد البشر اهمیه کبیره، ویعتبر النظام المذکور اکمل نظام تعلیمی وتربوی للفرد بما یشتمله من نماذج علمیه وقرارات وتعالیم عینیه قابله للتطبیق. ویمتلک کل واحد من افراد البشر بعض المیول والرغبات بما یتناسب فطرته الداخلیه، فإذا تم ترویض تلک المیول وتربیتها بشکل صحیح، فإنه لا ریب سیبلغ درجه الکمال والفضایل الإنسانیه العالیه. والمعلوم ان نیل تلک المنزله من الکمال یتطلب السعی والثبات والمقاومه إزاء الاهواء والعوایق، فمفهوم (المقاومه) لا یمکن تحقیقه إلا بتطبیق مبادیها التربویه المتمثله فی المیول الفطریه للافراد.
فی هذا المقال سنحاول باسلوب وصفی تحلیلی - وبالاستعانه بالآیات القرآنیه والمصادر التربویه اولا - بیان مفاهیم التربیه والمقاومه، ثم شرح المبادی التربویه للمقاومه وتحلیلها بهدف التربیه والتعلیم ونشر ثقافه المقاومه، ومن امثله المبادی المذکوره: البحث عن الحقیقه، وتحری الفضیله والرغبه فی الخلود والمیل نحو الکمال. وفی آخر المقال سنشیر إلی بعض امثله المقاومه فی القرآن الکریم.

زبان:
عربی
در صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2354814 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!