هویه إیران وسیاستها الخارجیه إزاء الکیان الصهیونی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بعد انتصار الثوره الإسلامیه فی إیران تغیرت السیاسه الخارجیه الإیرانیه تجاه الکیان الصهیونی راسا علی عقب، ویاتی هذا التغیر الجذری نتیجه للتغیر الکبیر فی هویه الحکومه الإیرانیه بعد الثوره الإسلامیه. یحاول کاتب المقال البحث فی اختلاف السیاسه الخارجیه الإیرانیه إزاء الکیان الصهیونی فی المراحل التاریخیه المختلفه بسبب تغیر هویه الحکومه. وللخوض فی هذا الموضوع یسعی باسلوب المستوی الواحد البنایی (Constructivism) إلی بیان ان تغیر المعاییر الداخلیه الموثره فی تکوین هویه الحکومه الإیرانیه هی السبب فی تغیر السیاسه الخارجیه لإیران مقابل الکیان الصهیونی فی مختلف الازمنه الماضیه. یبحث القسم الاول من المقال باسلوب بنایی فی العلاقات الدولیه، ویناقش القسم الثانی دور ذلک الاسلوب فی تحلیل السیاسه الخارجیه، اما القسم الثالث فیتناول تغیر السیاسه الخارجیه الإیرانیه منذ الثوره الإسلامیه، واخیرا یحلل القسم الرابع تغیر السیاسه الخارجیه الإیرانیه إزاء الکیان الصهیونی بعد انتصار الثوره الإسلامیه من خلال مقاربه المستوی الواحد البناییه.

زبان:
عربی
در صفحه:
189
لینک کوتاه:
magiran.com/p2354819 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!