بررسی جو آموزشی بیمارستان های آموزشی از دیدگاه دانشجویان بالینی و ارتباط آن با عملکرد مدیران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

بررسی محیط های تحصیلی در بیمارستان های آموزشی از سوی بسیاری از کشورها به صورت مداوم توصیه شده است. در محیط های آموزش علوم پزشکی برای سازماندهی به رفتار دانشجویان نیاز به تنظیم و تطبیق محتوی و محیط آموزشی با یکدیگر به عنوان دو فاکتور مهم در پیشرفت علوم پزشکی هست. این پژوهش با هدف تعیین و بررسی جو بیمارستان های آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان از دیدگاه دانشجویان بالینی و ارتباط آن با عملکرد مدیران انجام گرفت.

روش بررسی

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که در بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 13991398 انجام شد. ابراز پژوهش دو پرسشنامه روا و پایا شده بود که برای جو آموزشی از پرسشنامه ابزار سنجش محیط آموزشی دانشگاه داندی (DREEM)  و برای ارزیابی مدیران بخش ها از پرسشنامه عملکرد مدیران استفاده شد. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد و تعداد204 دانشجو و 32 مدیر بخش های بالینی وارد مطالعه شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های توصیفی(فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های تی تست، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.

 یافته ها

عملکرد مدیران قوی(میانگین نمره 39/7±75/68) بود. هر یک از حیطه های مختلف عملکرد مدیران با یکدیگر ارتباط مثبت و معنی داری را داشتند. جو آموزشی نیز مطلوب بود(میانگین نمره 59/22±35/113)، میان جو آموزشی با عملکرد مدیران و هر یک از حیطه های عملکرد مدیران ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

 نتیجه گیری

باتوجه به نارضایتی حدود یک سوم دانشجویان از جو آموزشی در دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش های بالینی و نمره نه چندان بالا در بعد برنامه ریزی در عملکرد مدیران، فرایندهای آموزشی نیاز به برنامه ریزی دقیق و اجرای استانداردهای تدوین شده دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
536 تا 550
لینک کوتاه:
magiran.com/p2354950 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!