بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با نگرش و التزام عملی نسبت به نماز در دانشجویان: یک مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با نگرش و التزام عملی نسبت به نماز در دانشجویان انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه به روش مقطعی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1398 که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه پرسش نامه اطلاعات فردی- اجتماعی، اعتیاد به اینترنت یانگ و سنجش نگرش و التزام عملی نسبت به نماز های واجب بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و با استفاده از آزمون های تی تست و آنووا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی بررسی شدند.

یافته ها

میانگین سنی دانشجویان، 21 سال بود که 67 درصد آن-ها را زن و 86 درصد آن ها مجرد بودند. متوسط زمان استفاده از اینترنت و فضای مجازی در دانشجویان 5 ساعت در روز بود. از بین نرم افزارهای ارتباطی شبکه های اجتماعی بیشترین میزان استفاده به تلگرام و اینستاگرام اختصاص داشت. در مجموع، 60 درصد دانشجویان اعتیاد شدید به اینترنت داشتند و اکثریت شرکت کنندگان از التزام عملی بالایی به نماز برخوردار بودند. ارتباط معکوس و معناداری بین اعتیاد به اینترنت و نمره نگرش و التزام عملی مشاهده شد (01/0p=).

نتیجه گیری

با توجه به میزان بالای اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و ارتباط معکوس آن با التزام به نماز توجه بیشتر مدیران، اساتید دانشگاه ها و برنامه ریزان فرهنگی- آموزشی در زمینه تغییرات سبک زندگی با شرایط روز، مدیریت استفاده از فضای مجازی، آشنایی با پیامدهای منفی اعتیاد به اینترنت و ایجاد فضایی برای التزام عملی دانشجویان به برنامه های دینی ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2355254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!