رابطه ذهن آگاهی ورزشی با ادراک از موفقیت ورزشکاران؛ نقش واسطه ای تعهد به تمرین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت ورزشی از جمله چالش های روانشناسی ورزشی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری بین ذهن آگاهی ورزشی با ادراک از موفقیت ورزشکاران با توجه به نقش میانجی تعهد به تمرین انجام شد.

روش ها

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. تعداد 205 نفر (با میانگین سنی 80/13±67/23) از ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش-نامه های ادراک از موفقیت ورزشی، تعهد به تمرین و پرسش نامه ذهن آگاهی ورزشی استفاده شد. برای بررسی روابط ساختاری بین متغیرها از روش آماری مدل سازی مسیری ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS2.0 و Spss22 استفاده شد.

نتایج

نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار بین ذهن آگاهی ورزشی و تعهد به تمرین با ادراک از موفقیت ورزشکاران بود. همچنین ذهن آگاهی ورزشی از طریق متغیر واسطه ای تعهد به تمرین نیز موجب تغییر در ادراک از موفقیت ورزشکاران شد به طوریکه وجود متغیر میانجی تعهد به تمرین اثر کل را به طور معنی داری افزایش داد (85/4=t).

نتیجه گیری

توجه ویژه به مقوله ذهن آگاهی ورزشی حایز اهمیت می باشد، چرا که افزایش ذهن آگاهی ورزشی نه تنها به طور مستقیم، بلکه به طور غیرمستقیم از طریق افزایش تعهد به تمرین موجب افزایش ادراک از موفقیت ورزشکاران می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2358418 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!