تبیین رفتار کشاورزان در مواجهه با مساله کم آبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کشاورزی و منابع آبی نسبت به تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند. از این رو، لازم است کشاورزی و روش های آن با محیط درحال تغییر به منظور کاهش یا جلوگیری از خطرات سازگار شوند. هدف این مطالعه تعیین رفتار سازگاری کشاورزان در مواجه با کم آبی با استفاده از دو تیوری انگیزه حفاظت و تیوری شناختی مدل تنش می باشد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و جامعه آماری کشاورزان شهرستان شوشتر در استان خوزستان هستند. اندازه ی نمونه برابر با 251 نفر، با استفاده از جدول بارتلت و روش نمونه-گیری تصادفی متناسب تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر کارشناسان و اعضای هیات علمی تایید شد. پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت (88/0- 60/0). نتایج تجزیه و تحلیل معادلات ساختاری نشان داد، که در تیوری انگیزه حفاظت، اثربخشی پاسخ و هزینه ی پاسخ در برابر تغییرات آب و هوایی پیش بینی کننده های مهمی برای رفتار سازگاری هستند. نظریه ی انگیزه ی حفاظت می تواند تقریبا 25 درصد از رفتار سازگاری را تبیین نماید. همچنین نتایج نشان داد که در تیوری شناختی تنش ارزیابی تقاضا، خودکارآمدی و اثربخشی جمعی تاثیر معنی داری بر کنار آمدن و کنار آمدن تاثیر معنی داری بر رفتار داشته است. این مدل28 درصد از واریانس رفتار سازگاری را توجیه می کند. علاوه بر این می توان گفت، ارزیابی تقاضا، خودکارآمدی و اثربخشی جمعی به طور غیرمستقیم سازگاری را تحت تاثیر قرار داده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2358672 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!