مقایسه تطبیقی آموزش بهداشت مدارس ابتدایی در کشورهای ایران، کره جنوبی و ژاپن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

دانش آموزان به عنوان سرمایه های اصلی انسانی هر جامعه بوده و توجه به سلامتی و ارتقای سلامت آن ها به عنوان سرمایه گذاری برای آینده در نظر گرفته می شود. در پژوهش حاضر، هدف مقایسه تطبیقی آموزش بهداشت مدارس ابتدایی در کشورهای ایران و کره جنوبی و ژاپن است.

روش کار:

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی- تحلیلی بوده و بر اساس روش مطالعات تطبیقی در آموزش و پرورش مطابق دیدگاه جرج بردی انجام شده است. بر این اساس داده های جمع آوری شده در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها، مطالعات گسترده انگلیسی و فارسی از سال 2005 تا سال 2020 با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و استنادی معتبر ازجمله  PubMed، Web of Science، Scopus، Google scholar،WHO و  Science Direct انجام شد. نمونه گیری به صورت انتخابی بوده و آموزش بهداشت دوره ابتدایی در کشورهای ایران، ژاپن و کره جنوبی بررسی و مقایسه شد. با توجه به الگوی مفهومی اولیه، آموزش بهداشت مدارس ابتدایی در مولفه های آموزش بهداشت جسمانی، روانی و اجتماعی موردمطالعه قرار گرفت.

یافته ها

در بعد سلامت روان پذیرش دو فرهنگی، روابط خانوادگی، سبک فرزند پروری و در بعد سلامت جسمانی مشارکت ورزشی سازمان یافته، رفتارهای پرتحرک در مدرسه، رعایت رژیم غذایی، تعادل و چابکی، انعطاف پذیری، قدرت عضلانی، استقامت و در بعد اجتماعی امنیت، انسجام، توانمندسازی و حمایت اجتماعی ازجمله موارد آموزش بهداشت متفاوت بین ایران و دو کشور دیگرمی باشند.

نتیجه گیری

در ایران به مولفه های آموزش بهداشت مدارس ابتدایی در هر سه بعد سلامت اجتماعی، جسمانی و روان کمتر توجه شده است و نیازمند جایگزین کردن مولفه های متفاوت ذکرشده یافته های پژوهش در سیستم آموزشی بهداشت مدارس ابتدایی و برنامه مربیان بهداشتی مدارس می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2359295 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!