تجلی معنایی «زبان» در قرآن و آموزه های علوی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

زبان با تمام کوچکی اش، نقش بزرگی در سعادت یا شقاوت انسان دارد. زبان با آن که کارکردهای متفاوتی مانند تکلم، کمک در جویدن و بلع غذا و حس چشایی دارد، اما تکلم بر همه آن ها غلبه دارد، چنان که قرآن در میان وظایف مختلف آن، بر روی بیانگری زبان تکیه می کند. پژوهش حاضر قصد دارد جلوه های گفتاری «زبان» در قرآن و آموزه های علوی و نقش های گوناگون آن را به روش کتاب خانه ای کشف نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قرآن و آموزه های علوی، «زبان» در جلوه های گفتاری «لهجه»، «لغت» و «لسان» تجلی یافته است و کلمات دیگری مانند «نطق»، «لفظ»، «قول»، «بیان»، «ذلاقه»، «لهوات» و «خازن»، هیچ کدام معنای حقیقی «زبان» را ندارند. همچنین در آموزه های علوی، «زبان» در سه نقش، «گفتاری»، «تفکر و اندیشه مندی»، و «ارتباطاتی» آن، قابل مشاهده است .با عنایت به جایگاه و نقش «زبان» در برقراری ارتباط و به خصوص تبلیغ ادیان، بررسی کلمات هم معنی در آموزه های علوی و شناخت نقش های گوناگون آن در این آموزه ها، دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2359653 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!