پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، ملاک های همسرگزینی و مسئولیت پذیری زنان شاغل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، ملاک های همسرگزینی و مسئولیت پذیری در زنان شاغل شهر نیریز انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان شاغل شهر نیریز در سال 1399 تشکیل دادند. از بین جامعه آماری 200 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار یانگ  (YSQ)، ملاک همسرگزینی رفاهی و همکاران (1387)، نگرش به روابط فرازناشویی واتلی (2008) و مسئولیت پذیری گاف (1984) استفاده شد. بعد از جمع آوری و استخراج داده ها، نمرات شرکت کنندگان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگررسیون چند متغیره و به وسیله نرم افزار آماریspss-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بین مسئولیت پذیری و ملاک های همسرگزینی(محتوایی و فرایندی) با نگرش به روابط فرازناشویی همبستگی منفی معناداری (01/0  <p) و بین طرحواره حوزه طرد و بریدگی، حوزه خودگردانی و عملکرد مختل، حوزه محدودیت مختل و حوزه دیگر جهت مندی با نگرش به روابط فرازناشویی همبستگی مثبت معناداری برقرار است (01/0  <p). همچنین نتایج نشان دادند که ملاک همسرگزینی با ضریب بتای 13/0-، مسئولیت پذیری با ضریب بتای 12/0-، طرحواره های حوزه طرد و بریدگی با ضریب بتای 59/0، حوزه خودگردانی و عملکرد مختل با ضریب بتای 26/0، حوزه محدودیت مختل با ضریب بتای 19/0 و حوزه دیگر جهت مندی با ضریب بتای 20/0 توانستند تمایل به روابط فرازناشویی را در زنان پیش بینی کنند. بنابراین نظر به نتایج پژوهش امید می رود بتوان با آموزش مهارت های لازم در خصوص ملاک های همسرگزینی و همچنین بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و مسئولیت پذری در مشاوره های پیش از ازدواج تا میزان زیادی پیشگیری های لازم را به عمل آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2360606 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.