ارزیابی مدل SWAP در برآورد رطوبت، شوری خاک و عملکرد سه رقم ذرت علوفه ای در شرایط استفاده از آب شور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور ارزیابی مدل SWAP پژوهشی در سال 1396 در مزرعه گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، واقع در کرج به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سه هیبرید ذرت، سینگل-کراس های 704، 400 و 260 (به ترتیب V1، V2 و V3) و سه سطح شوری آب آبیاری 7/0، 3 و 5 دسی زیمنس بر متر (به ترتیب S1، S2 و S3) بودند. در هر رقم ذرت برای واسنجی مدل از داده های عملکرد محصول اندازه گیری شده در مزرعه در سطح شوری آب آبیاری 3 دسی زیمنس بر متر (S2) و برای صحت سنجی آن از سطوح شوری آب آبیاری 7/0 و 5 دسی زیمنس بر متر (S2 و S3) استفاده شد. همچنین برای ارزیابی مدل در برآورد رطوبت و شوری خاک، از داده های مزرعه ای تیمارهای V1S2 (واسنجی) و V1S3 (صحت سنجی) استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مدل SWAP عملکرد خوبی در برآورد رطوبت خاک داشته به طوری که در مرحله صحت سنجی در سه لایه خاک (20-0، 40-20 و 60-40 سانتی متری) به ترتیب دارای RMSE (ریشه میانگین مربعات خطا) 03/0، 03/0 و 04/0 cm cm-3 است و در پیش بینی شوری خاک لایه سطحی 20-0 سانتی متری دقت خوبی (RMSE برابر 67/0 mg cm-3) دارد اما با افزایش عمق خاک دقت مدل کاهش پیدا می کند به طوری که RMSE به ترتیب در دو لایه 40-20 و 60-40 سانتی-متری 16/1 و 19/1 mg cm-3 به دست آمد. مدل اختلاف ذاتی بین ارقام مختلف گیاه ذرت را به خوبی تشخیص داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
495 تا 512
لینک کوتاه:
magiran.com/p2361649 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!