بررسی تاثیر استرس شغلی بر کارآیی مربیان در مراکز آموزشی ناجا (مطالعه موردی: یکی از مراکز آموزش عمومی ناجا)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مربیان مراکز آموزش عمومی ناجا تحت تاثیر انواع استرس قرار می گیرند. با این وجود به دلیل اهمیت بالای کارآیی این نیروها بر تربیت و آموزش نیروهای انسانی ماهر و ارزشمند، تاثیرات منفی استرس شغلی در آنان می‌تواند مضرات بسیاری را برای ناجا به بار بیاورد. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر استرس شغلی بر کارآیی مربیان در یکی از مراکز آموزش عمومی ناجا انجام شده است.

روش

جهت سنجش متغیرهای تحقیق از دو پرسش‌نامه استرس شغلی و پرسش‌نامه کارآیی مربیان استفاده گردید. شاخص های پرسش‌نامه تحقیق از مطالعات مرتبط و پیشینه تحقیق اخذ شده سپس بر اساس شرایط تحقیق و محیط مورد مطالعه بومی سازی گردید. جامعه آماری این تحقیق مربیان آموزشی یکی از مراکز آموزش عمومی در تابستان سال 1398 بودند. به‌دلیل محدود بودن جامعه آماری تحقیق از روش تمام‌شماری استفاده شده و ابزار پژوهش در بین تمامی مربیان آموزشی شاغل توزیع گردید. روایی و پایایی مدل تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SMART PLS انجام شد.

یافته‎ ها

یافته های تحقیق نشان داد که استرس شغلی تاثیر منفی و معنی داری بر کارآیی مربیان و ابعاد آن (انضباط، آموزش فنون، انگیزش، مهارت ارتباطی و مهارت آموزشی) در مرکز آموزش عمومی مربوطه دارد.

نتیجه‌گیری

این تحقیق برای نخستین بار به این نتیجه رسید که با کاهش استرس شغلی در میان مربیان مراکز آموزشی و افزایش کیفیت زندگی کاری، کارآیی آنان بهبود یافته و در نتیجه کیفیت آموزش فراگیران نیز افزایش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2362814 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!