ارتباط دانش دارویی داروهای ضدانعقاد با تبعیت درمانی بیماران سالمند مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

در سالمندان، میزان تبعیت از رژیم دارویی به علت کهولت سن و کاهش حافظه، میزان یادآوردن چگونگی دستورات دارویی و مصرف صحیح آنها پایین است که این امر باعث نتایج درمانی ضعیف میشود. هدف این مطالعه تعیین رابطه دانش داروهای ضدانعقاد با تبعیت از رژیم دارویی در بیماران قلبی سالمند مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی میباشد.

روش کار

مطالعه مقطعی حاضر در سال 1398 بر روی 110 بیمار سالمند 60تا 89 سال مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی بر اساس تشخیص پزشک بستری در بخش قلب و مراقبت های ویژه قلب بیمارستان توحید سنندج که رضایت به همکاری داشتند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. برای سنجش سطح دانش ضد انعقادها از پرسشنامه تبعیت دارویی 8 آیتمی موریسکی M‏orisky Medication Adherence Scale-8 (MMAS-8) و پرسشنامه دانش ضدانعقادها AKT استفاده شد. پایایی پرسشنامه دانش ضدانعقادها AKT از روش باز آزمون با تکمیل مجدد توسط 15بیمار بعد از یک ماه، ضریب همبستگی 99/4 بدست آمد، که نشان دهنده پایایی پرسشنامه میباشد.برای تایید روایی پرسشنامه دانش ضدانعقادها AKT در اختیار متخصصان قلب و پرستاران قرار گرفت. روایی و پایایی ابزار تبعیت دارویی 8 آیتم موریسکی در مطالعات قبلی اثبات شده است.

یافته ها

میانگین سطح دانش ضدانعقادها در بیماران 9/36±17/82  بود که سطح متوسط محسوب میشود. میانگین نتیجه تبعیت ازدرمان در این پژوهش 1/54±6  بود که تبعیت از رژیم درمانی متوسط محسوب میشود. بین دانش ضدانعقادها با تبعیت از درمان رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد(p=0/02).

نتیجه گیری

میانگین نمره دانش بیماران در زمینه داروهای ضد انعقاد در سطح متوسطی بود. تبعیت از رژیم دارویی و دانش در مورد ضد انعقادها در افراد با تحصیلات بالاتر بیشتر بود. بکارگیری برنامه های آموزشی برای سالمندان بصورت ساده و قابل فهم در این زمینه میتواند کمک کننده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2363645 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!