بررسی شاخص های تحمل و حساسیت تاج خروس علوفه ای (.Amaranthus hypochondriacus L) تحت شرایط کم آبی از طریق تجزیه به مولفه اصلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر کیفیت و کمیت عملکرد گیاه تاج خروس علوفه ای، آزمایشی در سال های 1397 و 1398 از طریق تجزیه وتحلیل کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در یک مزرعه تحقیقاتی در یزد انجام شد. عامل اصلی این مطالعه سطوح مختلف آبیاری، پس از چهار سطح تخلیه مجاز رطوبتی آب قابل استفاده با مقادیر 50، 60، 70 و 80 درصد و عامل فرعی سه رقم مختلف گیاه تاج خروس علوفه ای شامل سیم، خارکووسکی و لوورا در نظر گرفته شد. پارامترهایی همچون عملکرد، بهره وری آب کشاورزی، نسبت وزن برگ به ساقه، قطر ساقه، ارتفاع بوته و درصد پروتئین خام ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که افزایش فواصل آبیاری در مقایسه با تیمار آبیاری هنگام 50 درصد تخلیه آب زمین که به میزان 53.65 تن بر هکتار عملکرد علوفه تر داشت، سبب کاهش به ترتیب 22، 45 و 62 درصدی در عملکرد علوفه تر و همین طور سبب کاهش بهره وری آب، قطر ساقه و ارتفاع گیاه می گردد، درحالی که باعث افزایش درصد پروتئین خام و تا حدودی نسبت برگ به ساقه می گردد. علاوه بر این، برای تعیین مهم ترین شاخص های تنش از تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی در سطوح مختلف کم آبیاری، میانگین هارمونیک و میانگین بهره وری به عنوان بهترین شاخص ها همراه با عملکرد علوفه خشک در شرایط تنش و بدون تنش، برای بررسی تحمل ارقام تاج خروس به شرایط کم آبی انتخاب شد. با توجه به یافته های میانگین های هارمونیک و بهره وری، نتیجه گرفته شد درحالی که رقم لوورا در شرایط بدون تنش و حتی با بروز تنش ملایم عملکرد بهتری داشت، ولی رقم سیم در شرایط تنش کم آبی متوسط و شدید، پایداری عملکرد بهتری از خود نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
929 تا 938
لینک کوتاه:
magiran.com/p2363952 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!