اثر تمرین ترکیبی طناب زنی و بسکتبال بر ترکیب بدنی و برخی شاخص های عملکرد ریوی دانش آموزان پسر 12-10ساله دارای اضافه وزن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

تمرینات ورزشی ترکیبی، فعالیتی مناسب و متنوع برای کنترل وزن و تقویت عضلات تنفسی کودکان محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین ترکیبی طناب زنی و بسکتبال بر ترکیب بدنی و برخی شاخص های عملکرد ریوی دانش آموزان پسر 12-10 ساله دارای اضافه وزن بود.

مواد و روش ها

این مطالعه نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 30 دانش آموز پسر دارای اضافه وزن به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری تجربی و کنترل قرار گرفتند. شاخص های تنفسی توسط اسپیرومتری و عوامل ترکیب بدنی قبل و بعد از تمرین اندازه گیری شدند. آزمودنی ها به مدت 6 هفته در برنامه تمرین شرکت کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و t وابسته در نرم افزار SPSS 20 انجام شد.

یافته ها

مداخله تمرین باعث کاهش معنادار در وزن، درصد چربی و شاخص توده بدنی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0>p). همچنین، شاخص های عملکرد ریوی (ظرفیت حیاتی اجباری و پرفشار و حجم هوای خروجی با بازدم پرنیرو در یک ثانیه) نیز افزایش معنادار داشتند (05/0>p).

نتیجه گیری

تمرینات ترکیبی بسکتبال و طناب زنی بر بهبود ترکیب بدنی و افزایش عملکرد شاخص های ریوی دانش آموزان دارای اضافه وزن موثر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2364983 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!