بررسی رابطه عوامل روان شناختی (افسردگی، ویژگی های شخصیتی، حمایت عاطفی) با عملکرد حافظه رویدادی و معنایی در سالمندی: نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف مطالعه بنیادی حاضر بررسی رابطه عوامل روان شناختی (ویژگی های شخصیتی، افسردگی و حمایت عاطفی) با عملکرد حافظه رویدادی و معنایی و بررسی نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی در بزرگسالان 50 سال به بالا است. روش تحقیق همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش مدنظر بزرگسالان 50 ساله و بالاتر ساکن تهران هستند. از این جامعه نمونه ای به حجم 435 نفر (299 خانم، 134 آقا و 2 نفر با جنسیت نامعلوم) به روش نمونه گیری دردسترس در فاصله زمانی مهر 93 تا اسفند 94 انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI (فرم کوتاه)، زیرمقیاس افسردگی پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، آزمون های حافظه رویدادی (EM)، سیالی واژگان (WF)، رنگ- واژه استروپ (SCWT)، بلوک های کرسی (CBT) و فراخنای ارقام روبه عقب (BDS) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری همبستگی پیرسون، آزمون بوت استرپ و مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و Mplus نسخه 8 تحلیل شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و گشودگی، حمایت عاطفی، حافظه فعال و فقدان بازداری با حافظه رویدادی و سیالی واژگان را نشان می دهد. براساس نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نیز مدل اصلاح شده با داده های نمونه برازش مناسب دارد. در این مدل، ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و گشودگی، حمایت عاطفی و فقدان بازداری با میانجیگری حافظه فعال، حافظه رویدادی و سیالی واژگان پیش بینی شده است. این مدل می تواند تبیین عملکرد حافظه رویدادی و معنایی را در سالمندان تسهیل کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2365289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!