پاسخ های مورفولوژیکی و عملکردی ماریتیغال (.Silybum marianum L) به کودهای شیمیایی و زیستی در تاریخ های کاشت مختلف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعیین تاریخ کاشت و تغذیه مناسب از مهم ترین جنبه های به زراعی در گیاهان دارویی می باشد. از اینرو به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت (15 اسفند، 15 فروردین و 15 اردیبهشت) و سیستم تغذیه ای (عدم کاربرد کود، NPK، ورمی کمپوست، آکادین،50 درصد NPK و ورمی کمپوست، 50 درصد NPK و آکادین) بر صفات مورفولوژیکی و عملکردی ماریتیغال آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 97-1396 انجام شد. نتایج نشان داد تاریخ کاشت 15 اسفند منجر به افزایش معنی دار صفات مورفولوژیکی (ارتفاع بوته، قطر کاپیتول و تعداد انشعابات)، صفات عملکردی (تعداد کاپیتول در متر مربع، تعداد دانه در کاپیتول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت) گردید. همچنین کاربرد 50 درصد NPK و ورمی کمپوست در اکثر صفات مورد مطالعه از برتری آماری معنی داری برخوردار بود. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 7/3327 کیلوگرم در هکتار، در تیمار کاربرد 50 درصد کودهای NPK و ورمی کمپوست در تاریخ کاشت اول بدست آمد. چهار صفت قطر کاپیتول، تعداد کاپیتول، تعداد دانه در کاپیتول و وزن هزار دانه در مجموع 57/84 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. به طور کلی تاریخ کاشت 15 اسفند و کاربرد 50 درصد NPKو ورمی کمپوست برای کشت گیاه ماریتیغال در بیرجند مناسب به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
173 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2365434 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!