شناسایی مولفه ‏ها و سنجش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشجویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام پژوهش، شناسایی مولفه‏ ها و سنجش روابط بین ابعاد زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد است. این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ‏ها آمیخته- اکتشافی است. در بخش کیفی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت یافته با 13 نفر از اساتید و خبرگان زیست بوم کارآفرینی بود که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه مقایسه ‏های زوجی و با روش DEMATEL، روابط بین ابعاد زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی با توجه به نظرات خبرگان، تعیین و شبکه روابط به صورتی یکپارچه طراحی و در قالب الگویی ارایه گردید که بیانگر شدت اثر ابعاد بر هم می باشد. این پژوهش در بازه زمانی تابستان 1399 انجام شده است و بر اساس یافته ها،74 مولفه در 9 بعد حمایت و پشتیبانی، آموزش و یادگیری، پژوهش و فناوری، رویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، سیاست‏گذاری، منابع مالی و نهادها، شبکه‏ ها و تعاملات شناسایی شد؛ همچنین بر اساس نتایج به ‏دست آمده از روش دیمتل مشخص شد که 5 بعد آموزش و یادگیری، پژوهش و فناوری، سیاست‏گذاری، قوانین و مقررات و منابع مالی به عنوان ابعاد اثرگذار یا علت ها و 4 بعد حمایت و پشتیبانی، رویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی و نهادها، شبکه‏ها و تعاملات به عنوان ابعاد اثرپذیر یا معلول ها در زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
441 تا 461
لینک کوتاه:
magiran.com/p2365634 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!