ارائه مدل مفهومی اطلاع رسانی خود مراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به اهمیت خودمراقبتی برای افراد ، هدف پژوهش ارایه مدل مناسب برای اطلاع رسانی خود مراقبتی به بیماران در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور می باشد.

روش

این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کمی و ازنظر روش اجرای پژوهش از نوع پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری کمی، شامل کادر پزشکی و درمانی بیمارستان های آموزشی درمانی ایران می باشد. براساس حجم جامعه آماری 5000 هزار نفری و براساس فرمول کوکران تعداد 356 نفر نمونه اولیه تعیین شد. ابزار گرداوری داده های  تحقیق ،  پرسشنامه استاندارد تحقیق کیفی خواجه علی و همکاران(2020) می باشد که شامل  2 بعد، 14 مولفه و 92 سوال بود.

یافته ها

بر اساس تحلیل عاملی انجام شده در نرم افزار AMOS  کلیه پارامترهای مدل تحلیل عاملی اطلاع رسانی و خودمراقبتی در سطح اطمینان 95 درصد معنا دار می باشند و مدل از برازندگی مطلوبی برخوردار است. در بعد خود مراقبتی، مولفه های خود مراقبتی خدمات درمانی دارای وزن 0/422 و در مولفه اصلاح 0/924 و در مراقبت های رفتاری 417 / 0 به دست آمده است. ضمنا برای مولفه مشارکت در مراقبت 0/92برای پیشگیری 0/897، مولفه مراقبت های فردی 0/482 برای مولفه رضایت 0/448و مراقبت های محیطی 0/502 برای سلامت 0/852 به دست آمده است. در مورد بعد اطلاع رسانی برای مولفه دانش و معرفت 0/907، برای پردازش 0/852 برای توزیع اخبار 0/887برای آگاهی 0/798به دست آمده است. ضمنا برای ابعاد اطلاع رسانی و خود مراقبتی به ترتیب وزن 0/69 و 0/77به دست آمده است.

نتیجه گیری

در این مدل، وظیفه اصلی مراقبت از بیماران مزمن بر عهده تیم مراقبت اولیه است و پزشکان مراقبت اولیه ، بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف مراقبت از بیماران مزمن می کنند. از آنجا که در این مدل، مراقبت از بیماران در واحدهای ارایه خدمت که خود جزیی از نظام سلامت هستند ، رخ می دهد و نظام سلامت هم  جزیی از جامعه ی بزرگ تر در برگیرنده آن است، نوعی مراقبت مشارکتی در جریان است. یکی از مهم ترین نتایج پژوهش های رفتار اطلاعاتی کمک به متخصصان علم اطلاعات است تا بتوانند از نیازهای اطلاعاتی جامعه هدف خود مطلع شده تا از آن طریق بتوانند برنامه ریزی لازم  برای تهیه منابع اطلاعاتی برای خود مراقبتی بیماران نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور   انجام دهند. با توجه به مدل به دست آمده ، مراقبت مشارکتی می تواند در راستای مراقبت از بیماران و اطلاع رسانی خودمراقبتی به آنان نتیجه مطلوبی در نظام اطلاع رسانی پزشکی کشور به بار آورد .

زبان:
فارسی
صفحات:
19 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2365957 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.