بررسی اضطراب، امید و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

بیماری دیابت علاوه بر عوارض جسمی، عوارض روانی همچون اضطراب و ناامیدی را به دنبال دارد. اضطراب منجر به تشدید قندخون بالا و کاهش خودمراقبتی، اما امید می تواند نقش مهمی در سازگاری افراد با مشکلات ناشی از بیماری داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح اضطراب، امید و عوامل مرتبط با آن ها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گردید.

مواد و روش ها

 این مطالعه مقطعی بر روی 108 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان در سال 1399 که معیارهای ورود به مطالعه را داشته اند، انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه دموگرافیک، اضطراب کتل و پرسشنامه امید اسنایدر جمع آوری شدند. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-24 و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

یافته ها

در مبتلایان به دیابت نوع2 میانگین اضطراب پنهان 2/62 ± 14/41، اضطراب آشکار 2/95 ± 14/48، اضطراب کل 4/59 ± 29/25، و میانگین امید 5/67 ± 31/53 بود. رابطه معناداری بین اضطراب با امید مشاهده نگردید (0/05>p). از بین متغیرهای شخصی و بالینی بررسی شده فقط سابقه بستری و روش درمانی با اضطراب آشکار رابطه معناداری داشت (0/05<p).

نتیجه گیری

 بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 سطح متوسطی از اضطراب و امید را تجربه کرده بودند. سابقه بستری و نوع درمان تزریقی با اضطراب آشکار رابطه معناداری داشت. انجام مداخلات مناسب جهت افزایش امید و کاهش اضطراب در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نیاز می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
60 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2366060 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!