بافت شناسی گناد فیلماهی پرورشی در سنین سه و چهار سالگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق گناد 50 قطعه از فیلماهیان  3  و 4 ساله پرورش یافته در استخرهای بتونی مراکز تکثیر و پرورش  شهید رجایی ساری (25 قطعه) با میانگین وزن 54/2± 106/18 کیلوگرم و میانگین طول کل 098/6±53/139 سانتیمتر و شهید مرجانی آق قلا (25 قطعه) با میانگین وزن و طول کل بترتیب 60/1 ± 76/9 کیلوگرم و 57/6 ± 46/ 117 سانتیمتر از طریق  بیوپسی مورد بررسی قرار گرفت. ماهی ها با استفاده از پودر گل میخک با غلظت  ppm300 - 200  به مدت 15 - 10 دقیقه بیهوش شدند. پس از تثبیت نمونه‏ها در محلول بوین، مراحل آبگیری، شفاف‏سازی، پارافینه و قالب گیری، انجام گردید (بهمنی و کاظمی، 1377). بافت ها با استفاده از میکروتوم دوار به ضخامت 7 میکرون برش و با استفاده از هماتوکسیلن- ایوزین رنگ‏آمیزی شدند. پس از مونته شدن لام های حاوی بافت گناد با چسب کانادا بالزام، نسبت به مطالعه بافت ها با میکروسکوپ نوری  اقدام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که 54 درصد ماهیان ماده (27 قطعه) و 46 درصد (23 قطعه) نر بودند. این مطالعه نشان داد که از 25  فیلماهی پرورشی مرکز شهید رجایی، 56درصد ماده،  44 درصد نر  بودند.  از لحاظ رسیدگی جنسی، ماهیان ماده و نر بترتیب در  3  و 5 مرحله جنسیII-I (57/28 درصد)،  II (50 درصد)، III II  (42/21 درصد) و I-II  (88/9 درصد)، II (8/18 درصد)، IIIII  (8/18درصد)،   III-IV(27.3 درصد) و IV (27.3 درصد) قرار داشتند. فیلماهیان پرورشی مرکز شهید مرجانی 52 درصد ماده و 48  درصد نر بودند.  از لحاظ  رسیدگی جنسی ماهیان ماده و نر بترتیب در 4 و 3 مرحله جنسی I (8/15 درصد)،) I-II 76/30درصد)،) II 44/38 درصد)، II-III، (38/15 درصد) و II (3/58 درصد(، II-III (25 درصد)،IV  (66/16 درصد(قابل تشخیص بودند. نتایج نشان داد که مرحله رسیدگی جنسی ماهیان خاویاری هم سن، در شرایط محیطی و زیستی مختلف می تواند متفاوت باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2366371 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!