تاثیر مشاوره جنسی پیش از ترخیص بر افسردگی، اضطراب، استرس و دانش و بعد جنسی کیفیت زندگی مردان پس از درمان تهاجمی عروق قلب: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اختلات جنسی میان بیماران قلبی که تحت مداخلات درمانی قرار می گیرند خصوصا مردان شایع است.

هدف

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره روی افسردگی، اضطراب، استرس، دانش و کیفیت جنسی زندگی مردان پس از درمان تهاجمی عروق قلب در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397 انجام شد.

مواد و روش ها

مداخله روی دو گروه 27 نفری بیمار پس از درمان تهاجمی کرونری انجام شد. در گروه مداخله، مشاوره جنسی و در گروه شاهد، برنامه روتین اجراء شد. داده ها بوسیله پرسشنامه DASS-21، کیفیت جنسی زندگی آبراهام، دانش جنسی Yi-Hung قبل ترخیص و دو ماه پس از ترخیص جمع شد.

نتایج

طی این 2 ماه، میانگین نمره دانش جنسی و کیفیت جنسی زندگی نسبت به گروه شاهد افزایش معنادار داشت. دانش جنسی از میانگین 37/12 به 81/14 رسید و کیفیت زندگی جنسی از میانگین 2/48 به 7/60 رسید. (001/0  ≤p). نمره اضطراب، نسبت به گروه شاهد کاهش داشت و از میانگین 18/11 به 25/5 رسید  (01/0 = p) اما تغییرات نمره افسردگی و استرس معنا دار نبود.

نتیجه گیری

مشاوره جنسی در بهبود نمره دانش و کیفیت زندگی جنسی بیماران مرد پس از درمان تهاجمی عروق قلب موثر بود و توانست اضطراب بیماران را بکاهد ولی استرس و افسردگی بیماران را کاهش نداد که نیازمند مطالعات بیشتر است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
969 تا 978
لینک کوتاه:
magiran.com/p2366901 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!