تجمع مجدد سلول های گرانولوزا-کومولوس طبیعی و تخمک های موش با سندروم تخمدان پلی کیستیک، در شرایط آزمایشگاهی: یک مطالعه تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

ارتباط بین تخمک ها و سلول های احاطه کننده آنها نقش عمده ای در جهت پیشرفت میوز و پتانسیل تکوینی تخمک ایفا می کنند.

هدف

این مطالعه جهت ارزیابی اثر هم کشتی سلول های کومولوس-گرانولوزای طبیعی (GCCs: Granulosa cumulus cells) با تخمک ها از موش هایی با سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS: Polycystic ovarian syndrome) طراحی شد.

مواد و روش ها

سلول های کومولوس-گرانولوزای طبیعی از 10 موش NMRI ماده بالغ (35-30 گرم، 8-7 هفته) جمع آوری شد و در محیط کشت MEM-α تامین شده با 5% سرم جنین گاوی به مدت 48-24 ساعت کشت داده شدند (cells/well106</sup>×1). سپس، تخمک های حباب زاینده از موش هایی با سندروم تخمدان پلی کیستیک در حضور GCCs طبیعی کشت داده شده (گروه تجربی) و بدون حضور GCCs (گروه کنترل) کشت داده شدند. میزان بلوغ آزمایشگاهی و کیفیت تخمک های PCOs به وسیله ارزیابی بیان ژن TFAM</em> (qReal Time-PCR) و Cx43</em> و ارتباط بین تخمک های PCOs و GCCs طبیعی بعد از 24 ساعت از کشت دنبال شد.

نتایج

هم کشتی GCCs طبیعی و تخمک های PCOs در گروه تجربی کمپلکسی بنام کمپلکس  GCCsطبیعی-تخمک PCOs تشکیل داد. میزان بلوغ این کمپلکس ها به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (001/0 >p). تفاوت معنی داری در بیان ژن های Cx43 (001/0 > p) و TFAM (03/0 = p) در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل پیدا شد. همچنین ارتباط بین تخمک های PCOs و GCCs طبیعی در تصاویر میکروسکوپ الکترونی نگاره مشاهده شد.

نتیجه گیری

هم کشتی با GCCs طبیعی منجر به بهبود پتانسیل تخمک های PCOs برای ورود به تقسیمات میوزی می شود که ممکن است منتج به بهبود تکنیک های کمک باروری شود.
 

زبان:
انگلیسی
صفحات:
987 تا 996
لینک کوتاه:
magiran.com/p2366903 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!