منزلت علمی محدثان و مشاهیر بسطام با تکیه بر کتاب تاریخ جرجان

چکیده:

شهر تاریخی بسطام از دیرباز به سبب نقطه اتصال سه شهر مهم فرهنگی سیاسی ایران،یعنی جرجان، ری و نیشابور و عالوه بر آن، وجود آرامگاه ملکوتی و قدسی امام زاده محمد فرزند بالواسطه امام جعفر صادق)ع(و وجود سلطان العارفین بایزید بسطامی در زمان حیاتش، و مرقدش بعد از فوت او از قرن دوم به بعد، به عنوان یک مرکز فرهنگی، خاستگاه خیل عظیمی از محدثان و دانشمندان بوده است. عوامل مزبور باعث مسافرت عارفان مشهوری چون خواجه عبداهلل انصاری، ابوسعیدابوالخیر و غیره، مورد توجه پادشاهانی همچون طغرل سلجوقی، ایلخانان مغول مانند: اولجایتو، غازان خان، تیموریان مانند شاهرخ تیموری و دیگران، همچنین پادشاهان قاجار قرار گرفته و باعث بازپیرایی و تجدید بناهای ماندگار در مجموعه تاریخی بسطام شده اند. اما متاسفانه نام و آثار خیلی از مشاهیر بسطام یا مورد بی مهری تراجم نویسان و تذکره نویسان قرار گرفته یا با گذر زمان، آثار آنان به بوته فراموشی سپرده شده است. با این وجود برخی مشاهیر بسطام از خوش اقبالی از نظر بعضی نویسندگان برجسته دورنمانده اند، از جمله: حمزه سهمی نویسنده »تاریخ جرجان« که به شرح حال چند تن از دانشوران بسطام اشاره کرده است. نویسنده مقاله کوشش کرده، ضمن معرفی چند تن از مشاهیر بسطام که نویسنده تاریخ جرجان در تالیف با ارزش خود به آنان اشاره کرده، شرح حال آنان را تا حد مقدور تبیین کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2367146 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!