روانسنجی ابزارهای سواد سلامت در مقالات فارسی زبان: مرور نظام مند ادبیات پژوهشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

ابزارهای متعدد و متنوعی برای سنجش سواد سلامت روانسنجی شده است. مطالعه حاضر با هدف مرور روانسنجی ابزارهای سواد سلامت در مقالات فارسی زبان از ابتدا تا پایان اردیبهشت 1400 انجام شد.

مواد و روش کار

در این مطالعه برای یافتن مقالات مورد نظر، پایگاه های داده SID و Google Scholar با استفاده از کلید واژه های "سواد سلامت" و "سواد بهداشتی" در عنوان مقالات مورد جستجو قرار گرفت. ابتدا با تطبیق مقالات استخراج شده از دو منبع فوق، مقالات تکراری حذف شد. سپس، با بررسی چکیده و یا متن اصلی در چند مرحله، مقالاتی که شرایط ورود را داشتند، به مطالعه وارد شدند. در نهایت اطلاعات مربوط به ابزارهای سنجش سواد سلامت که در مقالات فارسی زبان روانسنجی شده بودند، استخراج و در جداول ذی ربط دسته بندی شد.

یافته ها

در جستجوی اولیه تعداد 600 مقاله از پایگاه داده های مورد بررسی استخراج شد، که پس از حذف موارد تکراری و مواردی که معیارهای ورود به مطالعه را نداشتند، در نهایت تعداد 26 مقاله در مطالعه باقی ماند. در 17 مقاله، ابزارهای سنجش سواد سلامت توسط محققان تدوین شده و روایی و پایایی آن ها مورد بررسی قرار گرفته بود (محقق ساخته). این ابزارها سواد سلامت جمعیت های مختلف عمومی، جمعیت های خاص و یا موضوعات خاص را ارزیابی می کنند. در 9 مقاله نیز ابزارهای اصلی پس از ترجمه نسخه اصلی به زبان فارسی، مورد روانسنجی قرار گرفته بودند. این ابزارها عبارت بودند از TOFHLA، STOHFLA، NVS، FCCHL، OHLI، MHLAP، RELAM،Health literacy scale for women of reproductive age . در اکثر ابزارهای مورد استفاده مراحل و جزییات روانسنجی ابزارها بطور کامل گزارش نشده بود.

نتیجه گیری

نتایج بررسی مقالات نشان می دهد که روانسنجی ابزارهای محقق ساخته، بیش از ترجمه ابزارهای شناخته شده (و روانسنجی آنها) در دستور کار محققان ایرانی بوده است. گزارش شفاف و روشن اطلاعات روانسنجی ابزارها توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
773 تا 785
لینک کوتاه:
magiran.com/p2367247 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!