بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر روان درمانی بین فردی بر افسردگی پس از زایمان زنان نخست زا دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

تولد  نوزاد نارس  احتمال ابتلا به افسردگی پس از زایمان را در مادران افزایش می دهد ،مهمترین نیاز والدین نوزادانی  که در بخش مراقبت ویژه بستری می شوند، نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی می باشد. این مطالعه باهدف بررسی آموزش با رویکرد رواندرمانی بین فردی بر افسردگی پس از زایمان مادران نخست زا دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه  صورت گرفت.

مواد و روش ها

 این پژوهش یک  مطالعه مداخله ای  تصادفی شده بود که به صورت موازی بر روی 92مادر نخست زا دارای نوزاد بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان کمالی صورت گرفت. روش نمونه گیری به صورت در دسترس  و نمونه ها به وسیله بلوک اعداد تصادفی چهارتایی  در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. افراد گروه مداخله علاوه بر مراقبتهای روتین 3جلسه مشاوره رواندرمانی بین فردی، دریافت کردند. ابزار گرد آوری اطلاعات دراین مطالعه پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبورگ بود.

یافته ها

هیچگونه تفاوت آماری معنی داری بین مشخصات دموگرافیک در گروه کنترل و مداخله وجود نداشت. نتایج آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد متغیر استرس والدی در طول زمان تغییر معنی دار داشته است (000/0=p) و بین دو گروه نیز اختلاف معنی داری مشاهده می شود (000/0=p).

بحث و نتیجه گیری

با توجه به تاثیر روان درمانی بین فردی بر افسردگی پس از زایمان  و همچنین  کوتاه وکم هزینه بودن این برنامه  و امکان آموزش آن توسط ماما هاو پرسنل درمانی، پیشنهاد ترکیب این برنامه آموزشی با مداخلات روتین به مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبتهای ویژه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2367661 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.