بررسی تنوع مورفو ژنتیکی توده های بومی گونه .Aegilops triuncialis L جمع آوری شده از نیمه شمالی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تنوع ژنتیکی پایه و اساس برنامه های به نژادی محسوب شده و اصلاح گیاهان با صفات و خصوصیات مطلوب را ممکن می سازد. جنس آژیلوپس (.Aegilops spp) یکی از خویشاوندان وحشی گندم نان است و پراکنش وسیعی در خاورمیانه و غرب آسیا دارد که ایران بخش وسیعی از این منطقه را در بر می گیرد. در این تحقیق 154 توده بومی گونه آژیلوپس ترنسیالیس (Aegilops triuncialis L.) تهیه شده از بانک ژن گیاهی ملی ایران در قالب طرح بلوکی آگمنت با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی صفات مورفولوژیکی طبق دستورالعمل موسسه بین المللی ذخایر ژنتیکی انجام شد. بر اساس نتایج، بیشترین تنوع ژنتیکی مربوط به توده هایAe. triuncialis استان های آذربایجان شرقی و قزوین و کمترین تنوع مربوط به توده های استان های کردستان و خراسان شمالی بود. از لحاظ ضریب تنوع صفات کیفی توده های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان در اغلب صفات دارای بالاترین شاخص و توده های استان سمنان در بیشتر صفات فاقد تنوع بودند. تجزیه همبستگی نشان داد که صفات مربوط به سنبله و ساقه دارای بیشترین ضرایب همبستگی با یکدیگر هستند. بر اساس تجزیه خوشه ای توده ها با صفات مورفولوژیک، در برخی موارد گروه بندی ایجاد شده با پراکنش جغرافیایی توده ها مطابقت نشان داد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تنوع ژنتیکی بالایی بین جمعیت های مختلف این گونه وجود دارد. با توجه به اینکه به کارگیری خویشاوندان وحشی گندم در برنامه های اصلاحی مستلزم وجود تنوع ژنتیکی می باشد، نتایج این مطالعه بر اهمیت به سزای گونه Ae. triuncialis به عنوان منبعی از ژن های با ارزش که دارای پتانسیل ژنتیکی بالا جهت اصلاح گندم می باشد تاکید می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
682 تا 693
لینک کوتاه:
magiran.com/p2368059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!