اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بوقناق (Eryngium campestre) بر میزان شاخص های لیپیدی سرم در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دیابت با نقص در ترشح و یا عملکرد انسولین، علاوه بر افزایش قند خون سبب تغییر در شاخص های لیپیدی خون نیز می-شود. این تحقیق بمنظور بررسی اثر عصاره بوقناق بر میزان قند خون و شاخص های لیپیدی خون در موش های صحرایی نر دیابتی طراحی و اجرا گردید. در این تحقیق تجربی از موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار(gr250-200) در پنج گروه 8 تایی (8=n): 1) سالین(کنترل) 2) دیابتی درمان نشده(شاهد) 3، 4 و5) گروه های دیابتی درمان شده با عصاره بوقناق (mg/kg50، 100، 200) استفاده شد. موش ها با STZ(mg/kg60) بصورت داخل صفاقی دیابتی شدند. در روز پنجم پس از دریافت STZ، حیوانات دارای قند خون بالای mg/dL200، دیابتی تلقی شدند. گروه های کنترل و شاهد فقط سالین و گروه های دیابتی درمان شده به مدت دو هفته بصورت گاواژ عصاره بوقناق دریافت کردند. در پایان، پس از اندازه گیری قند خون و پس از بیهوشی عمیق با کتامین/زایلزین، به منظور ارزیابی شاخص های لیپیدی، از قلب حیوان خونگیری انجام شد و سرم آن جدا گردید. تجویز دوزهای مختلف عصاره بوقناق بطور معنی دار میزان قند خون (001/0p<)، تری گلیسرید (001/0p<) و VLDL (001/0p<) را در موش های دیابتی درمان شده کاهش اما میزان LDL (001/0p<)را بطور معنی-دار افزایش داد. عصاره بوقناق در دوز mg/kg100 میزان کلسترول تام(05/0p<) و در دوزهای mg/kg100(05/0p<) و 200 (001/0p<) میزان HDL را بطور معنی دار افزایش داد. عصاره بوقناق توانست ضمن کاهش قند خون، سبب بهبود اختلال برخی از شاخص های لیپیدی ناشی از دیابت گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
208 -221
لینک کوتاه:
magiran.com/p2368173 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.