امکان سنجی جایگزینی عصاره خوشاریزه (Echinophora platyloba) با آنتی بیوتیک محرک رشد در جوجه های گوشتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه حاضر به‏ منظور بررسی مقایسه اثر خوراک های حاوی عصاره اتانولی خوشاریزه در دو سطح 0/3 و 0/5 و آنتی‏ بیوتیک محرک رشد فسفوفلاوومایسین  (0/04 درصد) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات بیوشیمیایی خون جوجه ‏های گوشتی با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتی نر در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 گروه آزمایشی، 4 تکرار و 10 مشاهده در هر واحد آزمایشی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در هفته چهارم افزایش معنی داری در وزن بدن گروه دریافت ‏کننده عصاره خوشاریزه (0/3 درصد) نسبت به سایر گروه‏های آزمایشی ایجاد شده است (0/05 ≤p )   در روز چهاردهم پرورش، در هر 2 گروه تغذیه شده با عصاره خوشاریزه (0/3 و 0/5 درصد) افزایش ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد و آنتی‏ بیوتیک محرک رشد، مشاهده گردیده است (0/05p≤). درصد وزنی لاشه و طحال جوجه های تغذیه شده با 0/3 درصد عصاره خوشاریزه نسبت به سایر گروه های آزمایشی افزایش معنی داری از خود نشان داده است (0/05p≤). هر دو سطح عصاره خوشاریزه مورد مطالعه بر پاسخ ایمنی و خصوصیات بیوشیمیایی خون موثر نبودند (0/05≤p). در مقابل در گروه تغذیه شده با آنتی ‏بیوتیک محرک رشد سطوح لیپوپروتیین با چگالی پایین و آلکالین فسفاتاز موجود در خون در مقایسه با گروه شاهد و عصاره خوشاریزه (0/3 درصد) کاهش معنی دار خود نشان داده است (0/05≥p). به‏ طور کلی مصرف عصاره خوشاریزه (0/3 درصد) سبب افزایش وزن بدن و درصد لاشه در جوجه های گوشتی شده و قابلیت جایگزینی با آنتی بیوتیک محرک رشد را در خوراک این پرندگان دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2368781 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!