دراسه معرفیه لمفهوم الفرح فی اللغتین العربیه والفارسیه؛ دراسه تقابلیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یتراوح الفرح بین المشاعر الخفیفه إلی الشدیده، والاستمتاع بموضوع ما إلی الشعور بالسعاده فی الحیاه. وبما ان جزءا من مفهوم الفرح یصبح منظما بالبیانات اللغویه إضافه إلی الادب والفن والعرف وغیرها، لذلک نستخدم "الاستعاره المفاهیمیه" کاداه فعاله لتحلیل اللغه، والتی تعد إحدی مظاهر العقل. تشیر الاستعاره المفاهیمیه إلی إدراک مفهوم مجرد علی اساس مفهوم اکثر مادیه والتعبیر عنه. فی هذه الدراسه، سندرس البیانات ونسعی لفهم مجالات المصدر لمفهوم الفرح فی کل من اللغتین الفارسیه والعربیه بناء علی النظریه المعرفیه لکوفکسیس، لنعرف طریقه تفکیر الناطقین بهاتین اللغتین حول الفرح، واوجه الشبه والاختلاف بینهما. تکمن اهمیه الدراسه المعرفیه لهذه البیانات فی تنظیم نطاقها المبعثر والمتنوع بناء علی التعیینات والانماط المعرفیه. یظهر فحص بیانات هذه الدراسه ان الطبیعه المشتقه للغه العربیه وفرت مجموعه متنوعه من الکلمات الاستعاریه لتصور الفرح فی هذه اللغه خاصه فیما یتعلق باستعاره "الفرح نور"؛ کما ان المظاهر اللغویه لبعض الاستعارات باللغه الفارسیه کاستعاره "الفرح سایل داخل الوعاء" اظهرت مسافه اکبر عن مستواها العامه وکونها ذات إحداثیات ثقافیه ممیزه واکثر تعقیدا؛ کذلک فیما یتعلق باستعاره "الفرح فوق" ف"المسافه من الارض" فی اللغه العربیه یمکن ان تکون اکثر وضوحا من اللغه الفارسیه.

زبان:
عربی
صفحات:
127 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2370508 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!