تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی با رویکرد کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ظهور و تحول رسانه های اجتماعی، باعث افزایش پیشرفت و اهمیت ارتباطات د هان به د هان و ظهور پد ید ه جد ید ی به نام تبلیغات د هان به د هان الکترونیکی شد . طوری که امروزه تبلیغات د هان به د هان الکترونیکی، یکی از تاثیرگذارترین و متقاعد کنند ه ترین منابع، بین کاربران رسانه های اجتماعی محسوب می شود . هد ف از انجام این پژوهش، طراحی مد ل تبلیغات د هان به د هان الکترونیکی د ر روابط بین فرد ی کاربران رسانه های اجتماعی بود ه است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی، بر مبنای روش د اد ه بنیاد و با استفاد ه از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصان حوزه تبلیغات و رسانه استفاد ه شد ه است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری نظری و تا حصول اشباع نظری د ر مجموع 12 نفر را د ر برگرفت. کد گذاری د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزارMAXQDA  انجام شد . یافته های پژوهش تبلیغات د هان به د هان الکترونیک با 9 عامل (عوامل مربوط به محرک، رسانه تبلیغ د هان به د هان الکترونیک، ارایه نظرها، منبع تبلیغ د هان به د هان الکترونیک، عوامل مربوط به بازار، جست وجوی نظرها، عوامل موقعیتی، تاثیر تبلیغ د هان به د هان الکترونیکی و گیرند ه تبلیغ د هان به د هان الکترونیک) و45 مولفه تبیین شد . نتایج این پژوهش می تواند برای مد یران کسب و کار جهت مد یریت تبلیغات د هان به د هان الکترونیک د ر رسانه های اجتماعی، مفید واقع شود .

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2371120 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!