طراحی و روان سنجی ابزار اندازه گیری پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی زوجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

تعاملات و مناسبات ارتباطی زوجین در بستر شبکه های اجتماعی دچار چالش شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی روان سنجی ابزار سنجش پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی زوجی با روش تحلیل عاملی انجام شده است.

مواد و روش ها

این ابزار مبتنی بر واکاوی دیدگاه ها و ادراکات زنان و مردان متاهل از پیامد های شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی زوجی به روش مطالعه کیفی است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری (کیفی و کمی)، روایی محتوا (کیفی و کمی) و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) در 700 فرد دارای تجربه تاهل مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش آزمون بازآزمون (محاسبه ضریب همبستگی درون طبقه ای) و نیز بررسی همبستگی درونی (محاسبه ضریب آلفا کرونباخ) تعیین شد. تحلیل های آماری نیز توسط نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 انجام پذیرفت.

یافته ها

 ابزار اولیه شامل 20 گویه در پی یک مطالعه کیفی به دست آمده بود که بعد از روان سنجی، 4 گویه حذف و 12 گویه باقی ماند. طیف مقادیر محاسبه شده برای نسبت و شاخص روایی محتوای گویه های مورد بررسی به ترتیب (1-0/83) و (1-66/0) و امتیاز تاثیر همه آنها بالاتر از 1/5 بود. ضریب همبستگی درون طبقه ای و ضریب آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه به ترتیب 0/864 و 0/785 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  چهار عامل «تعهد تهدید شده»، «فردی شدن زندگی مشترک»، «حریم غیرخصوصی» و «صمیمیت کم رنگ» را استخراج کرد.  مدل برازش یافته بر اساس این چهار عامل 43/75 درصد پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی بر زندگی زوجی را تبیین کرد.

نتیجه گیری

نتایج روان سنجی در این مطالعه نشان داد نسخه ابزار 12 گویه و 4 عاملی سنجش پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی بر زندگی زوجی از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و از آنها می توان به عنوان ابزاری مفید و کاربردی در این زمینه استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
350 تا 359
لینک کوتاه:
magiran.com/p2371833 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!